Treatment of COVID-19 patients with a SARS-CoV-2-specific siRNA-peptide dendrimer formulation

Musa Khaitov, Alexandra Nikonova, Ilya Kofiadi, Igor Shilovskiy, Valeriy Smirnov, Olga Elisytina, Artem Maerle, Artem Shatilov, Anastasia Shatilova, Sergey Andreev, Ilya Sergeev, Dmitry Trofimov, Tatyana Latysheva, Natalia Ilyna, Alexander Martynov, Sevastyan Rabdano, Ellina Ruzanova, Nikita Savelev, Iuliia Pletiukhina, Ariana SafiVyacheslav Ratnikov, Viktor Gorelov, Viktor Kaschenko, Natalya Kucherenko, Irina Umarova, Svetlana Moskaleva, Sergei Fabrichnikov, Oleg Zuev, Nikolai Pavlov, Daria Kruchko, Igor Berzin, Dmitriy Goryachev, Vadim Merkulov, German Shipulin, Sergey Udin, Victor Trukhin, Rudolf Valenta, Veronica Skvortsova

Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift (peer-reviewed)Artikel in Fachzeitschrift

10 Zitate (Scopus)

Fingerprint

Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Treatment of COVID-19 patients with a SARS-CoV-2-specific siRNA-peptide dendrimer formulation“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science